Ochrana osobních údajů a pořizování fotografie


Tímto uděluji společnosti Pivovar HOLBA, a.s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČ: 64610276 (dále jen "Správce") souhlas:

a) se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, emailový a telefonní kontakt;

b) s pořízením fotografií mé osoby, ať již v podobě hmotné či digitalizované pro účely (dále také jen "účel užití") mé identifikace v průběhu akce "Pivovarská čtvrtka" pořádaného Správcem (dále jen "Akce") a také za účelem jejich užití pro veškeré propagační materiály, newslettery nebo jiné tiskoviny vydané Správcem v souvislosti s Akcí, jak v tištené podobě, tak v elektronické podobě, např. pro umístění na webové stránky Správce, Facebook Správce či pro zveřejnění v muzeu Správce. Souhlasím s tím, že fotografie mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo mohou být použity pouze jejich části. Souhlasím s případným použitím fotografií spolu s mými osobními údaji v rozsahu jména a příjmení.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem mé účasti na Akci, vyhlášení výsledků a odměňování ve Správcem vyhlášených soutěžních kategoriích, propagaci Akce a zasílání informací souvisejících s Akcí, jakož i pro další nezbytné činnosti související s mou účastí na Akci, to vše ke shora uvedeným účelům užití. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu, a to z důvodů naplnění účelu užití, informování účastníků Akce o dalších aktivitách a z důvodů zabezpečení výkonu práv a povinností vztahujících se k ochraně osobních údajů.

Výslovně pak souhlasím s tím, že na Akci bude probíhat focení pro shora uvedené účely užití, beru na vědomí, že mám možnost vyjádřit nesouhlas s fotografováním mé osoby fotografovi.

Souhlasím s tím, aby případné fotky mé osoby, jako jednotlivce, byly zveřejněny na základě shora uděleného souhlasu (v případě fotografií dítěte do 15i let věku uděluji takový souhlas jako jeho zákonný zástupce).

Jako poskytovatel osobních údajů, mám právo kdykoliv požádat Správce o jejich vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na email marketing@holba.cz. Této žádosti musí být vyhověno.

Beru na vědomí, že mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz osobních údajů.

Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn obrátit se na Správce nebo na dozorující orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem byl v dostatečném rozsahu seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že jsem informacím porozuměl a nežádám další vysvětlení.

Prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Informace o souvisejících právech, možnosti jejich uplatňování a zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.pivovarskactvrtka.cz. V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebude moci Správce administrovat Vaši účast na Akci.